Deloitte
Алматы
Жарияланды 29.09.2021
Қаржы институттары үшін іскерлік тәуекел тобының тағылымдамасы
Бастапқы вакансиялар және тағылымдамадан
Міндетті тәжірибе: Міндетті емес
Жалпы ақпарат:
Сіз не істеуіңіз керек:
Сізден күтеміз:
- Сандық жобаларға қатысу - күрделі қаржы құралдарын бағалау, несиелер бойынша құнсызданудан болған залалдарды модельдеу, стресс-тестілеу жүргізу, экономикалық капиталды модельдеу, VaR есептеу, несиелік рейтинг үлгілерін әзірлеу немесе валидациялау, тәуекелдердің әртүрлі түрлерін басқару әдістемелерін әзірлеу немесе валидациялау (мысалы, несие, нарықтық, операциялық) және т.б.
- Тиімді топтық жұмыс, нәтиже үшін жалпы жауапкершілікті бөлісу, басқа топ мүшелеріне көмектесу, қарым-қатынасты сақтау және топ басшылығын жұмыс барысы туралы хабардар ету
- Клиенттерге және басқа тараптарға есептер, графиктер мен презентацияларды дайындауға көмектесу
- жеке тұлғаны үздіксіз дамытуға арналған білім беру бағдарламаларына қатысу.
- Қаржылық/қолданбалы математика, статистика, инженерлік немесе қаржылық білімі бар бакалавриат студенттері немесе математиканы жақсы деңгейде меңгерген түлектер
- Тамаша жазбаша және ауызша коммуникация дағдылары
- Сандық дағдыларды дамытуға ұмтылу және оларды модельдеуде қолдану және клиенттерге қажетті көлемде қызмет көрсету
- Microsoft Excel, PowerPoint және Word бағдарламаларын жетік білу
Бұл плюс болады, егер сіз:
-Ағылшын тілін жақсы білу
- Математикалық статистика, уақыттық қатарларды талдау, эконометрика, ықтималдықтар теориясы, стохастикалық модельдеу саласындағы білім.
- Қаржылық тәуекелдерді басқару және қаржылық тәуекелдерді бағалау әдістері саласындағы білім, қаржы нарығының өнімдерін және олардың баға белгілеу принциптерін түсіну.
- Pyton, R, C++, Visual Basic тілдерінде бағдарламалау дағдыларына ие болу, сонымен қатар Bloomberg, MATLAB, SAS бағдарламаларында тәжірибе.
Шарттары:
- Техникалық және экономикалық білімді қолдана білу;
- Жасай отырып оқыту;
- Қызықты жобалар;
- Тату ұжым.
Finance, audit
Finance
Өтініш білдіру